โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

การแจ้งเด็กเข้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องธรุการ ชั้น2 โทร 043-238119

 

 

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง  จำนวน 2ชุด

3.สำเนาบัตรประจำประชาชน ของนักเรียน บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง  จำนวน 2ชุด

 

 

 

Powered by OrdaSoft!