โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

 

 

รายการทุ่งแสงตะวันถ่ายทำการจัดเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู : รายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการสำหรับเด็กและครอบครัวชื่อดังรายการหนึ่งซึ่งออกอากาศในช่อง 3HD ได้มาเยี่ยมชมและถ่ายทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน อาทิ การจัดการขยะ สวนเกษตรปลอดสาร แหล่งเรียนรู้ ธนาคารขยะ ฯลฯ ซึ่งทางทีมงานได้มาถ่ายทำเก็บภาพบรรยายกาศเป็นเวลา 3วัน โดยมีแกนนำสิ่งแวดล้อมและคณะครูให้ข้อมูลต่างๆถึงการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยในวันสุดท้ายของการถ่ายทำทางทีมงานรายการทุ่งแสงตะวันได้มอบเสื้อให้แก่นักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย โดยรายการทุ่งแสงตะวันที่มาถ่ายทำกิจกรรมภายในโรงเรียนจะออกอากาศประมาณกลางเดือนตุลาคม 2559 นี้  

 

Read more: รายการทุ่งแสงตะวันถ่ายทำการจัดเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ

 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัลโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นให้แก่โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นและโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ตามรอยเท้า…กับฮอนด้า” แก่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เกษตรปลอดสาร ธนาคารขยะ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพ่อ และการจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียนสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมจนมาถึงปัจจุบัน

 

 

รางวัลลูกโลกสีเขียว

 

 

หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการปลูกป่าถาวรฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 10 ประเภทกลุ่มเยาวชน

 

 

 

 

 

 

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

ที่มาของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงขยายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งชุมชน องค์กรชุมชน ชมรม จึงทำให้โครงการต่างๆในเทศบาล สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทำให้ได้รับรางวัลคุณภาพมากมาย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์   สังคมเอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง สังคมมีคุณธรรม สร้างให้คนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของผู้คนในสังคมเมืองขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูตั้งอยู่ภายในเขตชุนชนคุ้มหนองคู , ศรีจันทร์ , เจ้าพอเกษม , เจ้าพ่อขุนภักดี และ ศรีจันทร์พัฒนา ซึ่งสภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เทศบาลนครขอนแก่นเล็งเห็นปัญหาของผู้ด้อยโอกาสต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายในเขตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการการซ่อมแซมบ้านเรือน การมอบสิ่งของยังชีพ โครงการอิ่มท้อง อิ่มอุ่นใกล้โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนั้นปฏิบัติด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียน ชุมชน สานเป็นพลังสามัคคีช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนมอบโอกาสให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

 

รูปภาพและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมโครงการมาตั้งปี พ.ศ.2551

 

 

 

 

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการสองท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของทางโรงเรียน ได้แก่ นายทองบาง ผิวแดง ครูชำนาญการพิเศษ และ นายคอนแวน ศรีบุญเรือง นักการภารโรง โดยทั้งสองท่านถือเป็นผู้ที่คณะครู นักเรียน ให้การเคารพเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนจึงจัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสองท่าน ทางโรงเรียนจึงจัดพิธีบ่ายสีสู่ขวัญให้แก่ทั้งสองท่าน โดยมีนักเรียน คณะครู ชาวชุมชน และคณะครูที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  

Read more: งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

Powered by OrdaSoft!