โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

ที่มาของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงขยายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งชุมชน องค์กรชุมชน ชมรม จึงทำให้โครงการต่างๆในเทศบาล สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทำให้ได้รับรางวัลคุณภาพมากมาย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์   สังคมเอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง สังคมมีคุณธรรม สร้างให้คนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของผู้คนในสังคมเมืองขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูตั้งอยู่ภายในเขตชุนชนคุ้มหนองคู , ศรีจันทร์ , เจ้าพอเกษม , เจ้าพ่อขุนภักดี และ ศรีจันทร์พัฒนา ซึ่งสภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เทศบาลนครขอนแก่นเล็งเห็นปัญหาของผู้ด้อยโอกาสต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายในเขตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการการซ่อมแซมบ้านเรือน การมอบสิ่งของยังชีพ โครงการอิ่มท้อง อิ่มอุ่นใกล้โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนั้นปฏิบัติด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียน ชุมชน สานเป็นพลังสามัคคีช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนมอบโอกาสให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

 

รูปภาพและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมโครงการมาตั้งปี พ.ศ.2551

 

 

 

 

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการสองท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของทางโรงเรียน ได้แก่ นายทองบาง ผิวแดง ครูชำนาญการพิเศษ และ นายคอนแวน ศรีบุญเรือง นักการภารโรง โดยทั้งสองท่านถือเป็นผู้ที่คณะครู นักเรียน ให้การเคารพเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนจึงจัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสองท่าน ทางโรงเรียนจึงจัดพิธีบ่ายสีสู่ขวัญให้แก่ทั้งสองท่าน โดยมีนักเรียน คณะครู ชาวชุมชน และคณะครูที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  

Read more: งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

 

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง โดยมีทางคณะผู้บริหารจากทางเทศบาลนครขอนแก่นนำโดย นายยุทธ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมงาน โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนในระดับสายชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในรูปแบบมอนเตสเซอรรี่ และเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในช่วงท้ายมีการมอบของที่ระลึกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองเทศบาลนครต่อไป

Read more: ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลนครตรัง

 

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู - โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูส่งนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ณ รีสอร์ท บ้านสวนชมดาว ต.ศิลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยภายในการอบรมมีการจัดกิจกรรมจาก วิทยากร TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น และรุ่นพี่แกนนำเทศบาลนครขอนแก่น มีการจัดเข้าฐาน กิจกกรมพิธีเทียน ความเป็นผู้นำ และการให้ความรู้แก่ยาเสพติดให้โทษ

Read more: TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงานแสดงผลงานวิชาการนักเรียนประจำปี 2559 ณ สนามหน้าโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยภายในงานมีผู้ปกครอง ชุมชน เข้าร่วมดูบูธแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละสายชั้น โดยใช้ชื่อโครงงาน 1ห้องเรียน 1ผลิตภัณฑ์

Read more: งานแสดงผลงานวิชาการนักเรียนประจำปี 2559

Powered by OrdaSoft!