โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

คณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

Read more: วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

 

 รร.เทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 2560 ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ในปีนี้มีนักกีฬาทั้งโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11โรงเรียนเข้าร่วมอย่างมากมาย โดยในปีนี้โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ รองชนะเลิศขบวนพาเหรด และรางวัลวิ่ง 100เมตรชาย รุ่นอายุ12ปี เหรียญทองแดง

 

Read more: รร.เทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 2560

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนำนักเรียนสายชั้นป.6 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดมรรคสำราญ โดยภายในมีพิธีหล่อเทียนที่จัดขึ้นเป้นประเพณีเป็นประจำทุกปี ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรษที่สืบทอดกันมาเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางศาสนาของไทย

Read more: นักเรียนสายชั้นป.6 ร่วมหล่อเทียนวันเข้าพรรษา วัดมรรคสำราญ

 

 

คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนและปัจจัย ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา นำโดยนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.1-3 คณะครูได้นำเทียนพรรษา ปัจจัย และผ้าอาบน้ำฝน มาถวาย โดยกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Read more: คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนและปัจจัย ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง...

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้มาตรฐานบริหารแบบมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมดีผู้เรียนมีคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข


พันธกิจ

1. พัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ       
2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
3 บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4 จัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

5.ยุทธศาสตร์  การบริหารแบบมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก    

7. ยุทธศาสตร์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

 

 

 

Powered by OrdaSoft!