โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนำนักเรียนสายชั้นป.6 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดมรรคสำราญ โดยภายในมีพิธีหล่อเทียนที่จัดขึ้นเป้นประเพณีเป็นประจำทุกปี ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรษที่สืบทอดกันมาเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางศาสนาของไทย

Read more: นักเรียนสายชั้นป.6 ร่วมหล่อเทียนวันเข้าพรรษา วัดมรรคสำราญ

 

 

คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนและปัจจัย ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา นำโดยนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.1-3 คณะครูได้นำเทียนพรรษา ปัจจัย และผ้าอาบน้ำฝน มาถวาย โดยกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Read more: คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนและปัจจัย ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง...

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้มาตรฐานบริหารแบบมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมดีผู้เรียนมีคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข


พันธกิจ

1. พัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ       
2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
3 บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4 จัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

5.ยุทธศาสตร์  การบริหารแบบมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก    

7. ยุทธศาสตร์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 043-238119 โทรสาร 043234961 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : www.nongkoo.ac.th  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

เปิดการสอน

เปิดสอนในระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สภาพทั่วไป

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สถานที่ใกล้เคียง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น , วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง , มัสยิดนูรู้ลฮิดายะฮ์ (คุ้มหนองคู) , สำนักงานเทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น , ศาลาชุมชนคุ้มหนองคู

 

สภาพชุมชน

เป็นเขตชุมชนเมืองทำธุรกิจค้าขาย รับจ้าง อยู่ในเขตธุรกิจการค้าใจกลางเมือง อยู่ในเขตชุมชนคุ้มหนองคู

 

การเดินทาง  

รถประจำทางสายศิลา-โกทา , รถแท๊กซี่ , รถรับจ้างทั่วไปในเขตตัวเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังบริเวรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

อาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

1.อาคารคูเงิน

2.อาคารคุ้มทอง

3.อาคารหนองคูณ

4.อาคารอนุบาล

5.โรงอาหาร

6.สหกรณ์

7.ห้องน้ำนอกอาคาร 1หลัง

8.สนามฟุตซอล

9.สนามหน้าเสาธง

10.บ้านพลังงาน

11.ห้องสมุด 

12.ห้องสภานักเรียน

13.บ้านพักครู 1หลัง

 
โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  3 ไร่  2งาน 70 ตารางวา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!