Print 

โรงเรียนเทศบาลค้มหนองคู สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และสายชั้นอนุบาล 1-3 เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ใจกลางชุมชนคุ้มหนองคู วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ " การศึกษาดี กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต " มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ"มอนเตสเซอรรี่" และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีการจัดการเรียนหลักสูตรพลังงานให้นักเรียนได้ศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานในอนาคตอีกด้วย .

?

?

?