Print 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงาน วันรำลึกสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ใต้ถุนอาคารคูเงิน โดยมีการแสดงจากนักเรียนในแต่ละสายชั้น พร้อมทั้งการประกวดอ่านกลอน การประกวดแต่งกาย และการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศในการคัดลายมือ วาดภาพ โดยมีผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ สะเดา เป็นประธานในพิธีซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันยกย่องท่านสุนทรภู่ ที่ได้รับขนานนามว่า เช็คเสปียร์แห่งประเทศไทย

?

?

?

?

?

?