โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ใต้ถุนอาคารคูเงิน.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557??โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดประชุมชี้แจงเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2557 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกสายชั้นตั้งแต่สายชั้น อนุบาล1-3 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โดยท่าน ผ.อ. ประดิษฐ สะเดา ได้เป็นประธานร่วมพูดคุยชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายของทางโรงเรียนในปีการศึกษาใหม่ ที่จะจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรรี่ควบคู่กับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภายในการประชุมมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือมาด้วยดีเสมอมา.

?

Powered by OrdaSoft!