การแจ้งเด็กเข้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ห้องธุรการ ชั้น2 โทร 043-238119 ในวันเวลาราชการ

 

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง  จำนวน 2ชุด

3.สำเนาบัตรประจำประชาชน ของนักเรียน บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง  จำนวน 2ชุด

 

 

Powered by OrdaSoft!