ประกาศแจ้งจากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

วันที่ 31 มีนาคม 2560

 - ประกาศวันรับมอบผลการเรียน

 - รับใบเกรดผลการเรียนสายชั้น อนุบาล / ป.1-ป.6

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

- ประชุมผู้ปกครองทุกสายชั้น เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

- รายงานตัว/มอบตัวนักเรียนทุกสายชั้น

หลักฐานในการมอบตัว

1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พ่อ/แม่  2ชุด

2.สูติบัตรเด็กที่เข้าเรียน  2ชุด

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

- เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกสายชั้น

 

 

การรับสมัครนักเรียน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 รับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น2 อาคารคุ้มทอง หลังวันเวลาดังกล่าวจากท่านสามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการ ชั้น2 อาคารคุ้มทอง ได้ในวันเวลาราชการ เพื่อติดต่อขอรับใบสมัครเพิ่มเติม

การแจ้งเด็กเข้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ห้องธุรการ ชั้น2 โทร 043-238119 ในวันเวลาราชการ

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง  จำนวน 2ชุด

3.สำเนาบัตรประจำประชาชน ของนักเรียน บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง  จำนวน 2ชุด

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 043-238119 , Facebook โรงเรียน  https://www.facebook.com/NongkoosGallery/?fref=ts หรือติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ทุกวันเวลาราชการ

 

 

Powered by OrdaSoft!