วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้มาตรฐานบริหารแบบมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมดีผู้เรียนมีคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข


พันธกิจ

1. พัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ       
2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
3 บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4 จัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

5.ยุทธศาสตร์  การบริหารแบบมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก    

7. ยุทธศาสตร์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

 

 

 

Powered by OrdaSoft!