สภาพชุมชน

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูอยู่ในพื้นที่ชุมชนคุ้มหนองคูและชุมชนศรีจันทร์ ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนเมืองสภาพชุมชนเป็นหมู่บ้าน ตึกแถว ร้านค้า และสถานบริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนคุ้มหนองคูและศรีจันทร์ประกอบอาชีพค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง เป็นต้น

สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนภายในชุมชนคุ้มหนองคูและชุมชนศรีจันทร์ :

 • วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
 • มัสยิดนูรู้ลฮิดายะฮ์ (คุ้มหนองคู)
 • วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
 • ศาลาชุมชนคุ้มหนองคู
 • ศาลเจ้าพ่อขุนพิทักษ์ศักดาเดช (อยู่ภายในโรงเรียน)
 • สำนักงานเทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น
 • สถานีขนส่งแห่งที่สอง (ปรับอากาศเดิม)

ชุมชนในเขตโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู:

 • ชุมชนคุ้มหนองคู
 • ชุมชนซรีจันทร์
 • ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา
 • ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
 • ชุมชนซอยธารทิพย์

กิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูกับชาวชุมชนที่อยู่ในเขตโรงเรียนนั้นให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาด้วยดีโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน การร่วมมือในงานประเพณีต่างๆ รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชนและโรงเรียนในการทำกิจกรรมประเพณีทางศาสนา อาทิ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ ต่างได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี.

รูปภาพและกิจกรรม.

 

 

 

โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

?