ประกาศโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
เรื่อง   การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566

                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            ด้วย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการด้านการบริการบุคคลทำหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 โดยการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.    ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2566
2.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาโดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รายละเอียดเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด)
3.    ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบอ่านและเขียนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่งและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
5.    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 21,600 บาท
6.    หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
6.1    ต้องเป็นชาวต่างชาติ สัญชาติแคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย                    สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์หรือสัญชาติอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-59 ปี
6.2    มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการสอน
6.3    มีใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์คุรุสภา หรือมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือหากได้รับการจ้างเหมาบริการแล้ว ต้องขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
6.4    เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
6.5    มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
6.6    มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป หรือหากได้รับการจ้างเหมาบริการ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไปหากไม่ผ่านการทดสอบ เทศบาลจะยกเลิกสัญญาจ้าง
6.7    เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
6.8    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6.9    ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งชอบด้วยกฎหมายได้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.10    ไม่เคยเป็นผู้เคยลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
6.11    ให้นำวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัคร
            หน้าที่รับผิดชอบ
1.    ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
2.    สามารถสอนได้ตามตารางที่โรงเรียนกำหนดและรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกิน 22 คาบต่อสัปดาห์
3.    เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.    จัดทำเอกสารการเรียน ใบงาน ใบความรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
5.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบอ่านและเขียนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6.    ปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนและสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ
    7.  กำหนดการและการสมัครสอบ
7.1 รับสมัคร วันที่ 9 – 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 18 กันยายน 2566
7.3 สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา09.00-16.30 น. สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
7.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน 2566
7.5 จัดทำสัญญาจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2563

    8. หลักฐานการสมัคร
           เอกสารทุกรายการให้มีตัวจริงและสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา)
                8.1 ใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์คุรุสภา หรือหนังสือรับรองการมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษจากต้นสังกัดเดิม
            8.2 หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
             8.3 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
               8.4 หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
            8.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2*3 นิ้ว จำนวน 2 รูป
            8.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
             8.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
    9. เกณฑ์การตัดสินและการทำสัญญาจ้าง
            9.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์จากคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
            9.2 ระยะเวลาในการทำสัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 (ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่โรงเรียนกำหนด ก่อนดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งโรงเรียนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 4 เดือน)


            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่...3 กันยายน..พ.ศ. ๒๕66      (…นางสาวชุตินธร  หัตถพนม...)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

Kumnongkoo School’s Announcement
Regarding the Recruitment of a Foreign Teachers of English Language,
Academic Year 2022

    Kumnongkoo School, Department of Education, Khon Kaen Municipality. We are looking for applicants of foreign English teachers in academic year 2022. The project details are as follow;
1.    Project Title: Learning and Teaching Instructions of Foreign Language (English) in Academic Year 2021.
2.    Responsible for teaching English subjects not more than 18 periods/week (the subject details are as the school’s regulations)
3.    Developing the learners according to the desired characteristics by organizing the instructions and learning activities.
4.    Organizing the reading and writing tests for students of 11 schools under an authority of Knon Kaen municipality and other responsibilities assigned by Department of Education, Khon Kaen Municipality.
5.    Salary 21,600 THB/month.
6.    Conditions and Qualifications
6.1     Foreign teachers of Canadian, American, Australian, British and Filipino nationalities or the countries that use English as the official language. Male or female, age between 25-59 years.
6.2     Bachelor’s degree or equivalent in education or related fields.
6.3    Teaching license from Teacher’s Council of Thailand or Kuruspa is needed or at least 2 years teaching experience.
6.4    Passport and ID card are needed.
6.5    A certificate of English language or English teaching from reliable institutes.
6.6    English test scores i.e. CEFR at least B2 level. The accepted teachers have to take CEFR test or if the scores are lower than B2 level, the contract would be canceled.
6.7    Good personalities with appropriate behaviors according to teaching professions and follow the school’s regulations.
6.8    No bankruptcy.
6.9    Never imprisoned or being sentenced by the law.
6.10    Never been dismissed from breaking the disciplines according to the government regulations.
6.11    The original certificate of records is needed.
Responsibilities
1.    Work hours from 07.30 am - 04-30 pm. during Monday-Friday.
2.     Be able to teach according to the school’s schedule and regulations including some other responsibilities not more than 22 periods/week.
3.    Prepare the lesson plans focused on the learner center approach according the curriculum of education institution.
4.    Prepare the classroom supplementary documents i.e. handouts or worksheets in relevant to the curriculum of education institution.
5.    Organizing the reading and writing tests for students of 11 schools under an authority of Khon Kaen municipality at least 1 session/semester.
6.    Be able to response for other work specially assigned by the schools or Department of Education, Khon Kaen municipality.
7.    Date of Application:
7.1    Apply on 9-15 September, 2022 at 08.30 am – 04.30 pm at Kumnongkoo School Municipal School
7.2    Announce the qualified applicants on 18 September, 2022.
7.3    Interview the applicants on 21 September, 2022 at 09.00 am – 04.30 pm at Ban Nonthan Municipal School.
7.4    Final result on 23 September, 2022
7.5    Sign the contract on 1 October, 2022
8.    Required documents
    The applicants must bring the original documents of all certificates with 1 copy (sign the name)
8.1    Teaching license from Teacher’s Council of Thailand or Kuruspa or the letter of recommendation of English teaching experience from the former authority.
8.2    Passport and ID card.
8.3    A certificate of English language or English teaching from reliable institutes.
8.4    Certificate of English test scores (optional)
8.5    2 recent photographs 2*3” (No cap and sunglasses)
8.6    Health certificate issued not later than 1 month
8.7    Other documents i.e. certificate of changing name or family name. (optional)
9.    Criteria and contract duration
9.1    The accepted applicants must gain the scores from the interviewing committee at least 60 percent.
9.2    Duration of the contract: 1 October, 2022 – 31 January, 2023. (The accepted teachers would be assessed by the school every 4 months before extending the new contract.)

           
            (Miss Chutintorn Huttapanom)
                                                            The director of Kumnongkoo School
            3 September, 2022

Powered by OrdaSoft!