วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู   บริหารการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  ผู้เรียนมีคุณภาพ  รู้ทันเทคโนโลยี  มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์

“โรงเรียนสิ่งแวดล้อม”

 


อัตลักษณ์

“ครอบครัวเล็ก"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนา  เทคโนโลยีทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และจัดหาปัจจัยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน


2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู


3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมครบทุกด้าน


4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชน  ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 


ยุทธศาสตร์ 

 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

 

5.ยุทธศาสตร์  การบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

6. ยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก    

 

7. ยุทธศาสตร์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

 

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์


1.โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู มีเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากร สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 


2 .ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด


3. ผู้เรียนมีคุณภาพเหมาะสมครบทุกด้าน มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


4. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายในและภายนอก


5. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม


6 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

 

 

 

 

Running sports | nike air presto navy blue women shoes sale 2 heel , Nike Air Force 1 , Sneakers , Perthenergy STORE
Powered by OrdaSoft!